STATUTEN:

  Vastgesteld door het Futsal Nieuwegein bestuur, na goedkeuring door de ALV van 23 augustus 2005 (notarieel akte 28 april 2005).

  ALGEMEEN REGLEMENT

  Algemene bepalingen

  Begrippen

  Artikel 1.

  1) Dit reglement is vastgesteld door het Futsal Nieuwegein bestuur met inachtneming van de Futsal Nieuwegein statuten en wordt verder aangeduid met Algemeen Reglement.

  2) In dit Algemeen Reglement wordt verstaan onder:

   a) Futsal Nieuwegein of FVN: de vereniging Futsal Nieuwegein, statutair gevestigd te Nieuwegein.

   b) Statuten: de statuten van de hiervoor genoemde vereniging.

   c) ALV:de Algemene Leden Vergadering.

   d) NCS:de vereniging Nederlandse Culturele Sportbond, statutair gevestigd te Amsterdam.

   e) Lid: het lid als bedoeld in het statutenartikel 4.

   f) Reglementen: het reglement als bedoeld in het statutenartikel 19.

   g) Bestuur:het bestuur van de vereniging Futsal Nieuwegein, vastgelegd in de statuten.

   h) Boekjaar:met het boekjaar is dezelfde periode als bij het verenigingsjaar.

   i) Verenigingsjaar: de periode die loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Aanmelding en toelating leden-teams

  Artikel 2.

  1) Een lidrechtspersoon die lid wil worden van de Futsal Nieuwegein vereniging dient dit schriftelijk, per e-mail of middels het aanmeldingsformulier van de website te verzoeken aan het bestuur. 

  2) Bij het in lid 1 vermeld verzoek dienen de volgende bescheiden te worden overlegd of z.s.m. (uiterlijk binnen 4 weken) te worden nagezonden.

   a) Een schriftelijke verklaring, waarin het team zich bereidt verklaart de statuten van Futsal Nieuwegein en reglementen na te leven, ingeval zij wordt toegelaten als team.

   b) Een opgave van twee (2) correspondentieadressen van het team, met vermelding van de N.A.W. – gegevens, (mobiel) telefoonnummer en e-mail adressen.

   c) Een opgave van het aantal leden van het team, met bijbehorende N.A.W. gegevens, (mobiel) telefoonnummer, geboorte datum, recente pasfoto en e-mail adres (indien aanwezig). (Gewenst kopie identiteitsbewijs)

  3) Het lidmaatschap van een team gaat in bij het begin van een boekjaar, tenzij door het bestuur in samenspraak met het team anders wordt besloten.

  4) Het bestuur stelt het team zo spoedig mogelijk in kennis van de beslissing over de toelating.

  5) Valt de in het vorige lid bedoelde beslissing positief uit, dan wordt het team schriftelijk een lidmaatschap verstrekt, waarin opgeven zijn de ingangsdatum van het team, de contributie en de overige kosten die voor het team van toepassing zijn.

  Opzegging door een team

  Artikel 3.

  1) Opzegging van het lidmaatschap, van een team, geschiedt met opgaaf van reden schriftelijk door het bestuur.

  2) Met beëindiging van het lidmaatschap vervalt tevens de plicht tot het betalen van de contributie. Conform artikel 6:lid 5 van de statuten blijft de jaarlijkse bijdrage (contributie) verschuldigd ook al eindigt het lidmaatschap in de loop van het verzekeringsjaar.

  Contributie

  Artikel 4.

  1) Teams zijn de contributie verschuldigd, als bedoeld in statutenartikel 8:lid 2

  2) De contributieplicht van een team eindigt:

   a) Aan het einde van een boekjaar, indien een team met inachtneming van de opzegtermijn opzegt.

   b) Met ingangsdatum waarop het bestuur het lidmaatschap beëindigt met inachtneming van de opzegtermijn.

  3) De contributie (bijdrage) wordt jaarlijks vastgesteld, door de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering van het verenigingsjaar.

  4) Verhogingen worden toegepast wanneer in de kostenontwikkeling van de Futsal Nieuwegein vereniging structurele stijgingen ontstaan, die niet anders dan met contributieverhoging op te vangen zijn. Deze verhogingen worden op voorstel van het bestuur vastgesteld door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.

  5) De betaling van contributie (bijdrage) dient te worden voldaan voor aanvang van het verenigingsjaar, ten laatste op 15 juni. Indien het lidmaatschap aanvangt gedurende een verenigingsjaar, dient de betaling van de “aangepaste”contributie (bijdrage) te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

  Wijziging teamnaam

  Artikel 5.

  Een team kan zijn teamnaam wijzigen voor het nieuwe verenigingsjaar, tijdens het verenigingsjaar is het niet mogelijk om van teamnaam te wijzigen. Aan het wijzigen van teamnaam is het betreffende team administratiekosten verschuldigd.

  Algemene Ledenvergadering

  Artikel 6.

  1) De datum voor een Algemene Ledenvergadering wordt bepaald door het bestuur en wordt ten minste 6 weken vóór de datum bekend gemaakt. In geval van een buitengewone ledenvergadering kan hiervan worden afgeweken.

  2) De Algemene Ledenvergadering is samengesteld uit:

  a) de afgevaardigde(n) van de teams.

  b) de afgevaardigde(n) van of cq de scheidsrechters.

  c) de afgevaardigden van het bestuur.

  d) de genodigden van het bestuur.

  3) Allen hebben het recht tot het inbrengen van een stem.

  4) Elk team kan maximaal twee (2) afgevaardigden (leden van de Futsal Nieuwegein vereniging) laten deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering.

  Zaalwacht

  Artikel 7.

  1) Elk team dat meedoet in de Futsal Nieuwegein competitie verplicht zich om mee te doen aan het onderdeel zaalwacht. De zaalwacht, of te wel de assistent van de scheidsrechter, heeft in de betreffende sporthal een controlerende, waarnemende en corrigerende taak.

  Het takenpakket van de zaalwacht bestaat uit de volgende punten:

  a. Het volledig invullen en/of controleren van het wedstrijdformulier, welke wordt aangeleverd door het thuis spelende team.

  b. Het controleren van de spelerspassen, zijn alle spelers speelgerechtigd.

  c. Het assisteren van de scheidsrechter zoals:

  - Controle houden op het uitgaan van de bal over de zijlijn en dit kenbaar te maken aan de scheidsrechter door middel van handopsteken.

  - Bijhouden van de straftijden, men dient hiervoor zelf een instrument voor tijdswaarneming bij zich te hebben, bij voorkeur een stopwatch.

  - Bij onreglementaire zaken dient men dit kenbaar maken aan de scheidsrechter door middel van handopsteken.

  - Bijhouden van de reglementaire speeltijd.

  d. In de situaties genoemd onder lid 1c blijft de scheidsrechter ten alle tijden eindverantwoordelijk en heeft in dit kader ook het laatste woord, zijn beslissing is bindend.

   e. Het inleveren van het wedstrijdformulier, ten laatste op de maandagavond, voor 20.00 uur, na de gespeelde wedstrijden.

  2) Het wedstrijdformulier:

  Om er voor te zorgen dat alle informatie per gespeelde wedstrijd bekend word bij de organisatie maakt de Futsal Nieuwegein vereniging gebruik van een wedstrijdformulier. Op dit formulier, die overigens wordt meegenomen door het thuis spelende team, dienen alle (relevante) gebeurtenissen van de gespeelde wedstrijd te worden genoteerd. Zowel het thuis als het uit spelende team vullen zelf hun spelers in op het formulier. Het is aan de zaalwacht de taak dit ingevulde formulier te controleren met betrekking tot de ingevulde spelers door middel van de door beide teams verstrekte spelerspassen aan de zaalwacht. Het is aan de zaalwacht de taak om de gebeurtenissen van de wedstrijd in te vullen, doelpuntenmakers, scheidsrechter, het scoreverloop, tijdstraffen, bijzonderheden, etc. etc. De zaalwacht is er verantwoordelijk voor dat het formulier juist, volledig en naar waarheid is ingevuld. Het wedstrijd formulier dient uiterlijk op de eerste maandag voor 20.00 uur, na de wedstrijd(en), ingeleverd te worden.

  Indien de zaalwacht niet aanwezig is, dienen de wedstrijdformulieren te worden ingeleverd door het laatst thuis spelende team. Op de website www.futsalnieuwegein.nl vindt u het inleveradres.

  3) Het strafrapport:

  Indien er tijdens een wedstrijd een straf wordt uitgedeeld, een incident plaats vindt, etc. etc. dan verlangt de strafcommissie dat de betreffende zaalwacht en de scheidsrechter een “Strafrapport” invullen. Ook dit rapport vindt u, eveneens als het inleveradres, op de onder lid 2 genoemde website.

  Bestuurs- of commissieleden

  Artikel 8.

  1) Ieder lid van een bestuur of commissie dient:

  - ten minste 18 jaar te zijn;

  - in Nederland woonachtig te zijn;

  - lid te zijn van de Futsal Nieuwegein vereniging.

  Er wordt geen onderscheidt gemaakt tussen vrouwelijke en mannelijke personen.

  2) Ieder lid van het bestuur of een commissie is tegenover de Futsal Nieuwegein vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de opgedragen taak/taken.

  3) Kandidaten voor het lidmaatschap van het bestuur en of commissie worden voorgedragen indien:

  - een lid aftreed en:

  -- niet herkiesbaar of herbenoembaar is;

  -- wel herkiesbaar of herbenoembaar is. In dit geval is er sprake van een tegenkandidaat.

  - er een vacature is.

  4) Kandidaten voor het lidmaatschap van het bestuur of commissie kunnen worden voorgedragen tot het moment waarop tot verkiezing of benoeming wordt overgegaan.

  5) De gekozen of benoemde leden treden in functie op de dag waarop de betreffende beslissingsbevoegde vergadering is gehouden. De leden treden af aan het einde van de dag, waarop de betreffende beslissingsbevoegde vergadering is gehouden.

  6) a. Een lid van een bestuur of commissie wordt gekozen of benoemd voor een zittingsperiode van 3 jaar.

  b. Ieder bestuur- of commissielid is, zo gewenst, herverkiesbaar dan wel herbenoembaar.

  c. Het bestuur en elke commissie houdt voor het aftreden van de tot het bestuur of commissie behorende leden een rooster bij met namen van de leden en de data van (her)-verkiezing of (her)-benoeming, ook in geval van tussentijdse opvolging.

  d. Bij het instellen van een commissie kan in het geval dit functioneel wenselijk is, bepaald worden, dat a. t/m c. niet van toepassing zijn.

  7) Het lidmaatschap van een bestuur of commissie eindigt met onmiddellijke ingang:

  - bij overlijden;

  - bij opzegging of ontzetting als natuurlijk persoon;

  - indien men geen lid meer is van de Futsal Nieuwegein vereniging.

  8) Een lid van een bestuur of commissie dat is geschorst in de hoedanigheid van bestuurs-  of commissielid, mag gedurende de periode van schorsing zijn lidmaatschap van een orgaan en de daaraan verbonden rechten en plichten niet uitvoeren en kan zonodig tijdelijk vervangen worden. Het betreffende lid van een orgaan is verplicht zijn medewerking te geven aan de tijdelijke vervanging.

  9) Bij afwezigheid van incidentele aard van een lid van een bestuur of commissie bestaat het recht op vervanging niet.

  10) Elk bestuur en elke commissie bestaan uit bestuurs- respectievelijk commissieleden en voor zover in de Statuten en/of reglementen niet anders is bepaald, behoren daartoe de bestuursleden met de functie voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

  11) a. Binnen elk bestuur en elke commissie wordt een lijst opgesteld met de taken, die het bestuur en de commissie heeft, deze taken worden verdeeld over de leden van het bestuur of commissie. Bovendien wordt door elk bestuur of elke commissie uit haar midden zo mogelijk en nodig een vice-secretaris en een vice-penningmeester aangewezen.

  b. Leden van besturen en commissies die in een bepaalde functie gekozen of benoemd zijn verantwoordelijk voor het vervullen van de taken die ze op grond van genomen besluiten en/of de aan de aan de functie verbonden werkzaamheden op zich hebben genomen binnen het betreffende bestuur of de commissie.

  c. De leden die zitting hebben in een bestuur of commissie zijn collectief verantwoordelijk voor alle besluiten en handelingen van het bestuur of de commissie en de bestuurs- of commissieleden.

  12) De reis- en verblijfkosten voor leden van besturen en commissies komen met toepassing van de daartoe door het bestuur vastgestelde “regeling reis- en verblijfkosten ten behoeve van het bestuur en/of commissies”, voor rekening van de Futsal Nieuwegein vereniging. De reis- en verblijfkosten dienen te zijn opgenomen in de begroting van het bestuur en/of commissies.

  13) Elk lid van een bestuur of commissie kan op grond van feiten, als genoemd in het Statutenartikel 6 geschorst en zonodig ontslagen worden door het betreffende bestuur of commissie en indien van toepassing door de betreffende ledenvergadering voor de tijd gelijk aan of korter dan de nog te vervullen zittingstijd.

  Kascommissie

  Artikel 9.

  1) a. De kascommissie kent geen vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

       b. De uit zijn midden benoemde voorzitter onderhoudt de contacten zowel binnen de commissie als naar buiten.

  2) Van de leden van de kascommissie treedt in een driejarige cyclus jaarlijks minimaal één lid af.

  3) Het bestuur en voor zover van toepassing commissies zijn verplicht alle door de kascommissie gevraagde bescheiden, die nodig worden geacht voor de goede tenuitvoerlegging van de werkzaamheden van de commissie, te overleggen. Slechts bij zwaarwegende en aan de kascommissie bekend te maken overwegingen, behoeft het bestuur de bescheiden niet te verstrekken. De leden van de kascommissie zijn er aan gehouden, indien daartoe een zwaarwegende reden, dan wel redenen aanwezig zijn, over de inhoud van bepaalde bescheiden geheimhouding in acht te nemen.

  4) De leden van de kascommissie krijgen ongevraagd van het bestuur toegezonden:

  - de financiële stukken welke ook aan de leden wordt voorgelegd tijdens de Algemene ledenvergadering;

  - alle overige financiële stukken welke het bestuur nodig acht voor de uitvoering van de doelstelling van de kascommissie.

  5) Waar nodig kan de kascommissie zich na overleg met het bestuur, ten behoeve van het uitvoeren van zijn werkzaamheden, laten bijstaan door een deskundige.

  Beleids- en activiteitenprogramma

  Artikel 10.

  1) Alle beleidsvoornemens en activiteiten, evenals de daaruit voortkomende begroting betreffende het eerstvolgende verenigingsjaar, dan wel de eerstvolgende 4 verenigingsjaren, worden opgenomen in een beleids- en activiteitenprogramma of een beleidsplan met begroting.

  2) Een programma betreft de periode van één verenigingsjaar en is een gedetailleerde uitwerking van het vierjarenplan. In het plan wordt een globale omschrijving gegeven van de beleidsvoornemens en de activiteiten, voorzien van een begroting.

  3) Elk in de Futsal Nieuwegein vereniging ingestelde bestuur en commissie stelt een programma samen voor het eerstvolgende verenigingsjaar, met uitzondering van de kascommissie en de tuchtcommissie. Indien er sprake is van budget toewijzing dan dient het programma te zijn voorzien van een begroting.

  4) Het programma of plan wordt voor 1 maart ingediend bij het bestuur.

  5) Het bestuur kan vóóraf richtlijnen verstrekken voor het samenstellen van zowel het programma en het plan, als voor de begroting, welke in acht genomen dienen te worden.

  6) Het bestuur beoordeelt de programma’s en plannen en treedt zonodig in overleg met het indienende orgaan om vervolgens het programma of plan voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering.

  Beheer en Rekening

  Artikel 11.

  1) a. Elk(e) in de Futsal Nieuwegein vereniging ingesteld(e) bestuur als bedoeld in Statutenartikel 9 en commissie, is verantwoordelijk voor:

               1) het bewaken van de goedgekeurde begroting.

               2) het beheren van de beschikbare financiële middelen (budget) en de onder haar berustende goederen.

  b. De penningmeester, dan wel een daartoe door een bestuur of commissie uit haar midden aangewezen ander lid, zorgt in eerste instantie voor het uitvoeren hiervan.

  2) Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het uitvoeren van de door het bestuur vastgestelde regeling reis- en verblijfkosten.

  3) Elke overeenkomst waarbij derden al dan niet tegen vergoeding prestaties voor de Futsal Nieuwegein vereniging verrichten, wordt schriftelijk en deugdelijk omschreven tot stand gebracht. Het bepaalde bij lid 1 is hierop van overeenkomstige toepassing.

  4) Het bepaalde bij lid 1 is eveneens van overeenkomstige toepassing op het van de commissie(s) administreren van de financiële bescheiden en het daarbij uitvoeren van de richtlijnen van het bestuur en het periodiek aan het bestuur overdragen van een afschrift van de financiële administratie en het overdragen van de financiële bescheiden.

  Verantwoording

  Artikel 12.

  1) Elk(e) in de Futsal Nieuwegein vereniging ingesteld(e) bestuur en commissie verstrekt betreffende het voorgaande boekjaar/verenigingsjaar een overzicht aan de Algemene Ledenvergadering met betrekking tot het gevoerde beleid, waaronder het financieel beleid en de activiteiten.

  2) Het bij lid 1 bedoeld overzicht van de commissie(s) wordt voor 1 augustus aan het bestuur verstrekt.

  Uitsluitingen

  Artikel 13.

  1. Het bepaalde in artikel 11 heeft geen betrekking op de kascommissie.

  2. Het bepaalde in artikel 11 betreffende het financieel beheer en de financiële verantwoordelijkheid is niet van toepassing op de ingestelde besturen en commissies indien er geen sprake is van budget toewijzing.

  (Post-)bankrekeningen

  Artikel 14.

  1. Het bestuur kan een in de Futsal Nieuwegein vereniging ingesteld(e) bestuur of commissie, indien daartoe functionele noodzaak aanwezig is, een (post-)bankrekening toewijzen en zonodig een toegewezen rekening intrekken.

  2. Bij toewijzing wordt de rekening door het bestuur aangevraagd en staat op naam van de Futsal Nieuwegein vereniging en op het adres van de penningmeester van een bestuur of commissie, dan wel een ander daartoe door een bestuur of commissie uit haar midden aangewezen lid. De gemachtigden voor de rekening zijn in alle gevallen twee leden van een bestuur of commissie. Ieder van hen kan zijn machtiging afzonderlijk uitvoeren

  3. Op de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de rekening zijn de artikelen 10 tot en met 12 van overeenkomstige toepassing.

  Omgangsregels/seksuele intimidatie

  Artikel 15.

  1) Voor de omgang tussen leden onderling in Futsal Nieuwegein verband en/of in het kader van sportbeoefening gelden de volgende regels:

   a. Een lid moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een ander lid zich veilig voelt (te bewegen).

   b. Een lid onthoudt zich ervan een ander lid te bejegenen op een wijze die het andere lid in zijn waardigheid aantast en verder in het privé-leven van het ander lid door te dringen dan nodig is voor sportbeoefening.

   c. Een lid onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een ander lid.

   d. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een lid en een lid tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

   e. Een lid mag een ander lid niet op zodanige wijze aanraken dat het andere lid deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

   f. Een lid zal een ander lid geen (im)materiële vergoeding geven met de kennelijke bedoeling tegenprestatie te vragen.

   g. Een lid heeft de plicht een ander lid te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

   h. Een lid zal er actief op toezien dat bovenvermelde regels worden nageleefd door iedereen die bij een ander lid is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken en indien nodig melding doen bij het bestuur.

   i. In alle gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van een ander lid in de geest hiervan te handelen.

  2) Het in strijd handelen met het bepaalde in lid 1 levert een overtreding op die kan worden bestraft.

  Stand Eerste Divisie

  Nr: Team G W V GL P + -
  1 Nijpels '05 10 6 1 3 21 52 28
  2 Orvema 10 6 3 1 19 50 37
  3 Cleverstone 10 5 3 2 17 66 49
  4 Woerden United 10 5 5 0 15 52 55
  5 Chistes Nuevos 10 4 6 0 12 44 57
  6 ZVT Sanko 10 1 9 0 3 28 66

  Stand Tweede Divisie

  Nr: Team G W V GL P + -
  1 No Name 10 6 2 2 20 54 37
  2 Estudiantes Veteranen 10 6 2 2 20 58 45
  3 Boerenjongens 10 5 4 1 16 41 40
  4 Go Dive Houten 10 5 5 0 15 51 41
  5 Auto Lease 10 2 6 2 8 44 74
  6 FC Naabies 10 1 6 3 6 30 41
  © 2017 Futsal Nieuwegein